Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.PROFITANK.pl

 

§ 1 Definicje

 

Sprzedawca – Firma JM PROFIT Jakub Markiewicz z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7822254960, Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.profitank.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). W Sklepie mogą składać zamówienia wyłącznie osoby pełnoletnie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.profitank.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez  www.profitank.pl oraz e-mailowo na adres biuro@profitank.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – proces ten rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym Sklepu.
 1. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest faktura VAT. Na życzenie Klienta Sklep wystawia paragon fiskalny.
 3. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  • Telefon – 793003330
  • E-mail – biuro@profitank.pl
  • Adres korespondencyjny – JM PROFIT Jakub Markiewicz os. Stare Żegrze 44/1, 61-249 Poznań.
 4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 5. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 6. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia od Klienta, realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Towaru w Sklepie, na przykład gdy zakup Towaru przez Sprzedawcę nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o niemożności realizacji zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sprzedawca wówczas może zaproponować Klientowi wybór jednej z poniższych opcji :

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia)

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja w danym czasie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Sprzedawca prześle Towary w odrębnych przesyłkach, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia na części).

 

 

 

§ 4 Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem kuriera.
 2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł):

Cena każdorazowo podana przy danym asortymencie. Cena wysyłki zależy od wybranego towaru

 1. Dopuszcza się możliwość odbioru osobistego po uprzednim przekazaniu danych koniecznych do wypisania upoważnienia do odbioru towaru.
 1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 3-14 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terytorium Polski).
 3. W przypadku sprzedaży wysyłkowej podmiot dostarczający Towar uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie oraz sprawdzenia, czy osoba ta ukończyła 18 lat. Jeżeli osoba, która zamówiła lub chce odebrać Towar nie ukończyła 18 lat, podmiot dostarczający Towar nie wyda Towaru a Sprzedawca złoży w terminie 3 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone pieniądze.

 

§ 5 Formy płatności

 

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

– przelewem na rachunek bankowy BZ WBK 37 1090 1737 0000 0001 2599 9151

– poprzez przelewy24.pl

– poprzez konto Pay Pal

Nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia przy odbiorze przesyłki i za część przelewem.

 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty za zgodą Sklepu.

§ 6 Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy zgłosi wadliwy Towar Sprzedawcy w celu wizyty dedykowanego serwisu.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na JM PROFIT Jakub Markiewicz os. Stare Żegrze 44/1, 61-249 Poznań
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: JM PROFIT Jakub Markiewicz os. Stare Żegrze 44/1, 61-249 Poznań
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie poprawnego działania stron internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

 

§ 9 Rejestracja konta w Sklepie

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

 

2. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego. Klient powinien zapoznać się z całością niniejszego Regulaminu i potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną na jego rzecz – świadczenie przez Sprzedawcę usługi prowadzenia konta Klienta, niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta w Sklepie.

3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenie rejestracji. W tym momencie Klient i Sprzedawca zawierają umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta, od tego momentu Klient ma możliwość dostępu do swojego konta i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji. Klient nie może zmieniać nazwy użytkownika podanej podczas rejestracji.

4. Klient ma obowiązek zachować swoje hasło w tajemnicy i powiadomić Sprzedawcę o jego ujawnieniu osobom trzecim. Po ujawnieniu hasła osobom trzecim, Klient powinien zmienić hasło.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta hasła lub wejście w jego posiadanie przez osoby trzecie. Sprzedawca odpowiada jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

6. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem tej umowy. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia swojego konta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

§ 10. Różne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.profitank.pl.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego lub strony internetowej sklepu przez Klientów, Konsumentów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

9. Korzystając ze sklepu internetowego Sprzedawcy, Klient potwierdza, że jest świadom, że publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinni stosować właściwe środki techniczne, które ograniczą te zagrożenia. W szczególności Klient powinien stosować programy antywirusowe i chronić swoją tożsamość podczas korzystania z internetu. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła dostępu do Sklepu w jakiejkolwiek formie.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 . Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach w Regulaminie każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, informacja ta będzie widoczna na stronie głównej Sklepu przez co najmniej 10 dni. Jeżeli Klient zarejestrował konto w Sklepie i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, otrzyma e-maila z zawiadomieniem o zmianie Regulaminu. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmienionego Regulaminu, zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W oświadczeniu proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.profitank.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 złotych.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat JM PROFIT Jakub Markiewicz os. Stare Żegrze 44/1, 61-249 Poznań, mail: biuro@profitank.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
  Koszyk
  Koszyk jest pustySklep